ชุมชนเกษตรปราศจากการเผาเกิดเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกัน

แบบอย่างแนวความคิดการใช้ผลดีจากฟางข้าวที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เสรีความยินดีชัย ได้ชี้แนะเอาไว้ภายในคู่มือ ตัวอย่างเช่น ใช้ฟางข้าวหุ้มดิน เป็นของกินเลี้ยงสัตว์ เพาะเห็ด ไถกลบฟางข้าว ทำปุ๋ยธรรมชาติฟางข้าว อัดฟางข้าวขาย รวมทั้งทำสินค้า อาทิเช่น ดัดแปลงฟางข้าวสู่กระถางชีวภาพ ที่เว้นเสียแต่ใช้เป็นภาชนะปลูกพืชแล้ว ยังสามารถซับน้ำให้ความชื้นต่อพืชในกระถางไปด้วยในตัว ซึ่งถ้าหากสามารถนำไปปรับใช้ต่อยอดด้วยเทคโนโลยีที่สมควรแล้ว จะยิ่งทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากขึ้น

“แผนการสำหรับการติดต่อสู่ชุมชนเกษตรปราศจากการเผาเกิดเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกัน โดยแผนการฯ ได้เสนอให้ใช้อีกทั้ง “เชิงรุก” ช่วยเหลือเกษตรกรที่นำฟางข้าวมาใช้ประโยชน์ แล้วให้เป็นหัวหน้าความเคลื่อนไหว “เชิงปรับแก้” จัดฝึกหัดเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือการเรียนการใช้คุณประโยชน์ฟางข้าว “เชิงคุ้มครอง” ทำให้การใช้ผลดีฟางข้าวเป็นที่ยอมรับ และก็ “เชิงรับ” สร้างผลตอบแทนการใช้คุณประโยชน์ฟางข้าวให้แจ่มชัดขึ้น รวมทั้งจัดแจงการเผาอย่างมีระบบ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เสรีความรื่นเริงชัย กล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เสรีความรื่นเริงชัย ได้ให้มุมมองเพิ่มอีกว่า แม้ว่าการเผาจะทำให้กำเนิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อม แต่ว่าในทางปฏิบัติบางทีอาจยังจำเป็นต้องสำหรับเพื่อการทำเกษตรในบางพื้นที่ ซึ่งถ้าหากมีการวางแผนเผาโดยผ่านการปรึกษาขอคำแนะนำทำความเข้าใจด้วยกันถึงเหตุจำเป็นของการเผารวมทั้งการอยู่ร่วมกันในชุมชนได้อย่างเกื้อหนุนกัน บางทีอาจช่วยลดปัญหาผลพวงที่เกิดขึ้นได้ รวมทั้งทำให้ชุมชนอยู่ร่วมกันด้วยความรู้ความเข้าใจ

ทำเช่นไรให้การเผาในพื้นที่เกษตรไม่เกิดขึ้นเลยอาจจะไม่มีทางเป็นไปได้โดยง่าย แม้กระนั้นการติดต่อสื่อสารให้กำเนิดความ “ตั้งใจสภาพแวดล้อม” ด้วยความรู้ความเข้าใจ และก็เห็นคุณประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรไม่ให้เสียเปล่า จะก่อให้โลกใบนี้สามารถดำรงอยู่ถัดไปได้อย่างยั่งยืน